תקנון למפרסם

1. פרטי החברה: 

דיגיטל אינדקס בע"מ, ח.פ. 514951771 

מרחוב שוקן 21 תל אביב, מיקוד 6159001

(להלן- "החברה") 

2. מבוא: 

מלוא התנאים וההגבלות המפורטים להלן (להלן – "התנאים הכלליים"), מהווים את תנאי ההתקשרות של החברה להזמנת הפרסום, והם מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות בין הצדדים הכולל גם את תנאי טופס הזמנת הפרסום. הפרסום כולל פרסום מודעה מסחרית לקידום בית העסק וכיו"ב, במסגרת אתר עכבר העיר שכתובתו  www.mouse.co.il  (להלן בהתאמה "הפרסום" ו-"האתר"). אישור הזמנת העבודה על ידי מזמין הפרסום (להלן – "המזמין") מהווה גם אישור מלא וסופי לכל התנאים הכלליים המפורטים להלן, ועל כן מומלץ לקרוא אותם בעיון קודם לאישור ההזמנה. 

3. מהות השירות הניתן: 

3.1. מהות השירות שיינתן למזמין במסגרת הפרסום, מרכיביו והיקפו יהיו כמופיע בפרטי ההזמנה.

3.2. מובהר למזמין, כי לצורך הצגת הפרסום באתר עליו לשתף פעולה עם החברה, לרבות לצורך עיצוב מודעת הפרסום, כתיבת מלל פרסומי, אספקת תמונות וכיו"ב. 

3.3. בעת ההזמנה הראשונה של ההפרסום, יוקצו למזמין 5 ימי עסקים על מנת להעביר לחברה את מודעת הפרסום שלו באתר, לרבות: מלל פרסומי ותמונות שהוא מבקש לכלול בה. כל יום מעבר למכסת זמן זו, יימנה כפרק זמן בו סופק הפרסום,  ויהיה על חשבונו של המזמין.

3.4. החברה אינה מתחייבת לתזכר או להתריע בפני המזמין על איחור בהעברת מודעת הפרסום, ולא תתקבלנה אצל החברה בקשות להחזר תשלום או להארכה בתקופת הפרסום (כאשר הפרסום מופיע באתר), עקב איחור בהעברת מודעת הפרסום על ידי המזמין, שגרמה לאי ניצול ימי שירות. 

3.5. על אף האמור, שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור לפרסומי המזמין ותכניו יהיו של החברה. החברה תבחן ותאשר כל פרסום שהעביר אליה המזמין, בתוך 3 ימי עסקים לכל היותר מרגע שנמסר לה.  בהקשר לכך מובהר במפורש, כי השירות הניתן על ידי החברה הוא שירות פרסום בלבד, ואינו כולל מצג או התחייבות כלשהי מאת החברה ו/או מי מטעמה בקשר להיקף הזמנות בפועל של לקוחות אצל המזמין כתוצאה  מהפרסום, או לכל שינוי אחר בקשר לחשיפה להיקף עסקיו של המזמין והתפתחות אחרת לרבות אפקטיביות בכל דרך שהיא, ובכל כמות שהיא, וכן לכמות חשיפה כלשהי של הפרסום בקרב מתעניינים פוטנציאליים, שאינה תלויה בהחברה.

3.6. למען הסר ספק, אין באישור הפרסום על ידי החברה משום חוות דעת ו/או יעוץ משפטי בדבר חוקיותו של הפרסום או כשרותו המשפטי, וכל האחריות, בעניין תוכן או הפרטים המופיעים בפרסום, מוטלת על המזמין בלבד.

3.7. על המזמין האחריות למסור הודעה בכתב למזמין על כל שינוי או עדכון פרטי ההתקשרות של המזמין שמופיעים בפרסום. למען הסר ספק, על החברה לא תחול כל אחריות בגין אי דיוק /או פגם כלשהם בתוכן בפרסום.

3.8. המזמין מאשר כי ידוע לו שאתר קיימת אפשרות לפרסום תגוביות גולשים ("טוקבקים") ודירוג בתי העסק המפורסמים בו, לרבות ע"י כוכביות, וכי לא תהא למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג ומין שהוא, כלפי החברה בגין תגוביות אלו והדירוג כאמור.

4. תקופת ההתקשרות: 

4.1. תקופת ההתקשרות בין החברה למזמין, תהא למשך תקופה מוסכמת מראש וכנגד תשלום חודשי קבוע, הכל כמפורט בפרטי ההזמנה (להלן – "התקופה הקצובה").

4.2. הפרסום יוצג באתר ברציפות במהלך התקופה הקצובה, מתחילתה ועד סופה.המזמין יהא רשאי לבקש הסרת הפרסום מן האתר,  אולם לא יהא זכאי להחזר בשל כך.

4.3.  עם תום התקופה הקצובה, תפוג ההתקשרות שבין החברה למזמין, בלא צורך בהודעה כלשהי, אלא אם התקשר המזמין מבעוד מועד עם החברה לתקופה קצובה נוספת. בתום התקופה הקצובה תפסיק החברה באופן מיידי את הפרסום. 

4.4. בתום התקופה הקצובה, החברה אינה מתחייבת לאחסן או לשמור אצלה נתונים כלשהם של המזמין.

5. תנאים והגבלות בתכנים הפרסומיים: 

5.1 האחריות לתכנים הפרסומיים ופרטי המידע במודעה, ללא יוצא מן הכלל, תהיה כולה של המזמין בלבד, והחברה לא תשא באחריות כלשהי בענין זה. 

5.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומאחריותו של המזמין על מלוא התכנים הפרסומיים, החברה תהיה רשאית לסרב לספק את הפרסום, במידה ולפי שיקול דעתה תהיה מניעה משפטית או אחרת, לפרסם תכנים מסוימים של מזמין. 

5.3 המזמין מתחייב כלפי החברה כי המידע ו/או התכנים הפרסומיים שיועלו לאתר ו/או שיועברו על ידו לחברה לצורך קבלת הפרסום, לא יכללו: מידע ו/או תוכן שאסור בפרסום או באחזקה לפי דין; הפרה בדרך כלשהי של זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני או בוטה, וכן תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; תוכן המהווה לשון הרע או פגיעה אסורה בפרטיות, לרבות פרטים מזהים של קטינים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים(Worms) , ונדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications)  וכל דומה לאמור שיש בו כדי לגרום נזק או שיבוש או הפרעה; כל מידע העלול להטעות צרכן.

למען הסר ספק, ככל שהמזמין מצרף לתכנים הפרסומיים תכנים ויזואליים (כגון צילומים, איורים, עיצובים גרפיים וכיו"ב), הרי שהוא אחראי בלעדי לכך שפרסום התכנים נעשה כדין, וללא פגיעה בזכותו של אחר. המפרסם ישפה את החברה בגין כל טענה שתופנה כלפיה בהקשר זה, לרבות בנושא אי מתן קרדיט ליוצר. מובהר מראש כי לא ניתן לפרסם קרדיט ליוצר באתר ביחס לתכנים ויזואליים המשולבים בתכנים פרסומיים, וכל האחריות בענין זה מוטלת על המפרסם לבדו.

5.4 מובהר למזמין, כי זכויות היוצרים והפרסום בנוגע לתכנים אשר יפותחו על ידי החברה, לצורך הפרסום, תהינה שייכות לחברה בלבד, והמזמין לא יהא רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו, שלא במסגרת האתר. 

5.5 מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין ומכל סוג שהוא, שייגרם למזמין בקשר עם השימוש באתר, וכן לא תהיה החברה אחראית לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתופנה אל המזמין בקשר לשימוש באתר. חובה על המזמין ליידע את החברה בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור עם קבלתה אצלו.

5.6 המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה ו/או למי מטעמה עקב דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתופנה אליה מכל צד שהוא, שעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכויות קנייניות, פרטיות, שם טוב של כל צד שהוא ו/או הפרת כל דין.

6. תשלום: 

6.1. עלות הפרסום תהיה כפי הנקוב בפרטי ההזמנה.  

6.2. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לחברה על-פי דין, הרי שפיגור בתשלום כלשהו בעבור הפרסום העולה על 3 ימי עסקים, יהווה הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות בין המזמין להחברה, ויקנה לה את הזכות לביטולה המיידי של ההתקשרות, והאמור בסעיף 4 לעיל יחול בשינויים המתאימים. 

7. ביטול: 

7.1. המזמין יהיה רשאי לבטל את הזמנת הפרסום תוך 14 יום ממועד אישור ההזמנה או עד למועד העלאת המודעה לאתר, לפי המועד המוקדם מביניהם. 

7.2. ביטול ההתקשרות עם החברה ו/או הסרת הפרסום מן האתר, מכל סיבה שהיא, ובכל מועד במהלך תקופת ההתקשרות, אינם מקנים למזמין זכות לקבלת החזר כספי כלשהו.

7.3. במקרה של סגירת העסק, ביטול הפרסום יעשה לפי שיקול דעת עכבר העיר.

 

8. כללי:

8.1 הודעה שנשלחה מאת החברה בדואר אלקטרוני לכתובת שציין המזמין במסמכי ההתקשרות עם החברה תחשב כהודעה שנשלחה והומצאה כדין. 

8.2 זכויותיו של המזמין לפי הסכם זה הינן אישיות, ואינן ניתנות להעברה או להמחאה מכל צורה שהיא, חלקית או מלאה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם ניתנה הסכמתה המפורשת של החברה לדבר, מראש ובכתב.

8.3 האמור בתנאים הכלליים מבטל כל הסכמה ו/או הבנה אחרת שיתכן והתגבשה בין הצדדים קודם לאישור טופס הזמנת הפרסום, ולא ניתן יהיה לשנות או להתנות על המפורט בתנאים הכלליים ובהזמנה אלא במסמך ערוך בכתב, החתום כדין על ידי החברה.